Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
Kontakt
Tarot jako cesta transformace osobnosti- meditace na velkou arkánu:

Blázen

                 Následuji hlasu svého srdce, jdu s důvěrou a radostí tam kam mě táhne. Cítím štěstí, veselí, jsem bezprostřední, jsem sám sebou, jsem svobodný, bezstarostný. Jsem účastníkem věčného tance vesmíru. Říkám ano životu, ano radosti, ano štěstí. Celý můj život je báječnou hrou, ve které si já sám stanovuji pravidla, hrou, ve které lze jen vyhrát

Mág

                Vnímám energii myšlenek, cítím, jak mé myšlenky utvářejí svět, jsem nekonečně tvůrčí, je v mé moci nechat vznikat milióny světů. Disponuji tou největší tvůrčí silou, jsem stvořitelem sebe sama a svého světa, mé slovo se mění v skutky, má myšlenka se naplňuje. Hraji si  a tvořím, jsem jako dítě, které poznává své možnosti a svůj potenciál. Tvoření mě naplňuje, jsem procesem tvoření.

Velekněžka

                Naslouchám lidem a věcem kolem sebe, každý předmět, každá situace ke mě promlouvá a umožňuje mi poznat příčiny a souvislostí dějů a předmětů. Vše kolem mě je v harmonii a vzájemně se spolu doplňuje. Má mysl je jako voda, dokáže proniknout každou skulinkou a dokáže přijmout cokoliv v hlubinách mé mysli jsou ukryty odpovědi na všechny otázky,; které jsou přede mě postaveny. Mohu vidět do budoucnosti i minulosti, neboť minulost i budoucnost jsou obsaženy v přítomnosti.

Císařovna

                dokážu porozumět  všemu, co mě na mé cestě životem potká. Proto dokážu vše přijímat s láskou. Cítím jak mé tělo je naplňováno porozuměním a láskou, láska a porozumění, kterou předáváme ostatním , se k nám vrací a znásobuje, cítím, jak láska obohacuje můj život a dává mi moc stvořit a ochraňovat nejvyšší zázrak existence, život sám. Květiny, zvířata, lidé, všichni živí tvorové i předměty  jsou zahrnováni mou láskou a ta způsobuje, že se společně cítíme dobře, mizí naše nemoci a problémy, vše se rozvíjí a vyrůstá.

Císař

                Rozeznávám příčina a následky činů, dokážu svou energii využít k tomu, abych dosáhl svých cílů, umím použít sílu, když je to zapotřebí, mám energii a zkušenosti, jsem vládcem a dokážu odměňovat a trestat, jsem bojovník, který jde s odvahou a důvěrou do jakéhokoliv dobrodružství. Jsem pro sebe tou nejdůležitější osobou na světě a nedovolím, aby mě kdokoliv, nebo cokoliv omezovalo v mých činech a rozhodnutích. Jsem silný, rozhodný, bojovný a neporazitelný.

Velekněz

                Vše co mě v životě potkává je tu proto, abych se něčemu naučil, vím, že učení je někdy těžké a někdy nepříjemné, ale právě takto se lze naučit nejvíce. Dokážu si vzít poučení a moudrost od každého koho potkám, z každé situace, kterou prožívám. Děkuji za všechny lekce, které mi byly životem udělovány a s vděčností a důvěrou objevuji moudrost všude kolem sebe i v sobě samotném. Mohu se spolehnout na mého učitele, kterým je mé srdce, že mi vždy poradí tak, abych byl šťastný  spokojený.

Milenci

                Vím, že každé rozhodnutí, které učiním podle hlasu svého srdce, je správné, mám odvahu k rozhodnutí a k akcím, které pro ostatní nemusí být pochopitelné, nebo se jim nemusí líbit. Nejsem nikým svazován ani vlastněn, mohu se rozhodnout jen podle hlasu svého srdce a toto rozhodnutí mě naplňuje štěstím a spokojeností. Těším se a vychutnávám si přítomnost bytosti, kterou miluji, pokud takovou bytost momentálně nemám po svém boku, vím, že někde existuje a určitě ji potkám. Umím být bezprostřední v lásce a životě a raduji se z každé chvíle, kdy mohu prožívat lásku bezpodmínečnou a totální.

Válečný vůz

                Cesta, která je přede mnou vyžaduje soustředění a vůli k dosažení cíle. Dokážu udržet směr mých myšlenek tak, aby mě dovedly k mým cílům . Cokoliv chci, to mohu. Jakmile se rozhodnu pro jakýkoliv cíl, mé srdce i rozum  jsou mými spojenci, pracuji společně a já je řídím. Rád zahajuji novou cestu, protože vím, že to, zda dosáhnu cíle závisí jen na mě. Celé mé tělo naplňuje jistota v mé schopnosti a sílu. Držím pevně v rukou svůj osud  . Cokoliv dělám, dělám v naprostém soustředění v jednotě srdce a mysli. Proto mě vůz mého osudu zaveze vždy tam. kam chci.

Vyrovnávání

                Vše ve světě, který nás obklopuje je složeno z protikladů, které se vzájemně doplňují a vytvářejí harmonii. Cítím harmonii  všude kolem sebe . Dobro a zlo, krása a ošklivost, příjemné a nepříjemné- to vše jsou pojmy, které vznikají jen v naší mysli, protože nedokážeme vidět tak, jak věci ve skutečnosti jsou. Proto jsem klidný v jakékoliv situaci, cítíme vyrovnanost, štěstí. Jestliže vnímám něco na první pohled jako zlo, hledám a nacházím na tom to dobré, jestliže něco vnímám jako dobro, uvědomuji si, že někde musí být obsaženo také zlo. Díky tomu mohu žít v jednotě s vesmírem, spokojeně a šťastně.

Poustevník

                V mém srdci září světlo. Naplňuje mě a spaluje všechny stíny strachu, viny a ostychu. Jsem originální a neopakovatelný, mohu byt s jinými lidmi, mohu být milován, mohu být sám, světlo v mém srdci mě bude provázet vždy a všude a pomůže mi najít cestu ať půjdu kamkoliv. Proti zimě, dešti a nepřízni osudu mě chrání neviditelný plášť , vše, co by mi mohlo uškodit, steče po mém plášti, jako kapky vody. Proto světlo v mém srdci svítí navěky a osvětluje mou cestu.

Kolo štěstí

                Vidíme vesmír jako nekonečně veliký stroj, planety  se otáčejí a putují po svých drahách hvězdy se rozsvěcují a  zhasínají, vše se neustále proměňuje a vše souvisí se vším. Vše jako by se otáčelo v nekonečně velkém kole, co je jedou nahoře, později je dole, vše je v neustálém pohybu prostoupeno neviditelnými energiemi, Cítíme, že jsme součástí tohoto koloběhu, jsme součástí něčeho, co přesahuje naši mysl. Před našima očima se dějí zázraky a kouzla, která neumíme pochopit. V úžasu a s láskou se otevíráme zázrakům, které jsou všude kolem nás.

Síla (chtíč)

                Uvědomuji si všechny stránky své osobnosti. Mám právo, sílu a odvahu žít svůj život tak aby byl naplněn štěstím, tancem a radostí, Dokážu se těšit z každé vteřiny mého bytí, vždy a za všech okolností jsem sám sebou každý okamžik je pro mě neskutečným výbuchem energií, Vychutnávám a prožívám bezezbytku svůj život.

Dále následují texty, které jsou psány úmyslně tak, aby byly bezpečné pro všechny, kdo budou chtít  vyzkoušet jít cestou zasvěcení do esoterických věd pomocí tarotu. Počínaje kartou smrt vstupuje duše do jiných sfér existence a  prožívaní těchto stavů může být pro některé osoby velmi nebezpečné. o statně tajná učení nebyly v minulosti držena v tajnosti jen proto, že by mohla být zneužita, ale hlavně pro jejich nebezpečnost při špatném pochopení, nebo pokud budou prováděna dříve, nežli je adept schopen je absolvovat.

Viselec

                ztuhnutí, uvíznutí na místě, zatímco tělo je nehybné, zjišťujeme, že mysl není vázána na tělo.

Smrt

                 probíhá film života celý život v jediném okamžiku, mysl se definitivně odpoutává od těla, mizí  hranice prostoru, času, ale ještě existuje vědomí já, i když už není tak snadno definovatelné- já vidí, vnímá, je vším.

Umění

                Z astrální úrovně můžeme ovlivňovat a měnit cokoliv. Duše může přijímat jakýkoliv tvar, ale pořád ještě existují hranice mezi já a ne já.

Ďábel

                Můžeme-li měnit cokoliv v reálném světě- proč to neudělat ke svému prospěchu? Našeptává  ďábel. Když nepoznáme včas, že to co pokládáme za "já" neexistuje, budeme  spoutání sami sebou, svou vůlí. Tady se rozhoduje. Podle našeho rozhodnutí budou vyznívat další obrazy.a) odoláme, b) podlehneme

Věž

                a) Když jsme odolali ďáblovi, poznáváme, že i to poslední, co jsme pokládali za neměnné a věčné, tedy duše "já" neexistuje. To je provázeno obrovským šokem. už  se není kam schovat, k čemu se uchýlit. Zničení existence ega je největší explozí, která nás může potkat.

                b)Pokud neodoláme, všechny naše plány a snaha vedena za cílem posílení ega bude zničena a rozmetána

Hvězda

                a)Vše pouštíme, je to totální odevzdání se a splynutí s celkem. Voda, kterou vylijeme ze džbánu, se stává neoddělitelnou součástí vody v potoce. Není v tom ani smutek, ani, naděje, není nikdo, kdo by mohl býti pozorovatelem.

                b)vzdáváme se, ale nedochází k rozpuštění ega, máme naději, že to, co odevzdáme se nám nějakou formou vrátí. Proto je tato karta na pozemské úrovni synonymem naděje.

Měsíc

                a) prožití ženského principu, přijímání, fantazie, intuice, proměnlivost,noc, snění

                b) začínáme vytvářet sny, iluze, vše je jako by v temnotě, zahaleno záhadou, fáze snění před zrozením konkrétní myšlenky

Slunce

                a) mužský princip, energie, naplnění, aktivita

                b)fáze uvědomění si sebe sama, znovunalezení svého já, seberealizace,

Soud

                a) splynutí principů, "setkání s bohem"

                b)rozhodnutí o vrácení duše z pouti zpět na zem,

Universum, svět

                a) Schopnost vnímat svět tak jak je, soulad a harmonie bez ega

                b) Upadnutí do koloběhu životů, pokračování světské pouti.


Alarzach- tarot, astrologie, magie-banner

TOPlist© 2006 Alarzach All Rights Reserved