Alarzach- stránky o tarotu, astrologii a magii

Novinky
Tarot
Poradna
Astrologie
Magie
Gumoví medvídci
Články
Spolupráce
Služby
KontaktEtický kodex, kterého se při své práci držím

Eso disků Alchemy tarot

  1. Ochrana soukromí- všechna osobní data a  skutečnosti, které o klientovi vím, ať již přímo od něj, nebo prostřednictvím esoterních studií jsou pokládány za striktně důvěrné a nikdy nesmí být poskytnuty jakékoliv třetí osobě.
  2. Při rozhovorech se držím zásady nestrannosti a nezaujatosti. Nejsem zde od toho, abych  jakkoliv hodnotil činy a motivy jednání lidí, kteří se na mě obracejí s prosbou o radu, ale proto, abych pomohl najít nejlepší možné řešení dané situace z pohledu tazatele.
  3. Informace o třetích osobách lze tazateli podat pouze v případě provázanosti jejich osudových linií a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k pochopení a vyřešení problematických oblastí vztahů.
  4. Při osobní analýze objektivně popísuji zjištěné charakterové kvality s důrazem na ty, které jsou pro tazatele prospěšné. Vlastnosti, okolonosti a osobní kvality, které mohou být příčinou problému prezentuji společně s tím, že pomůžu tazateli najít cestu, jak jejich negativní vliv v budoucnosti co nejvíce omezit.
  5. Pokud ze zjištěných skutečností vyplývá možnost tragických událostí, závažných onemocnění a jiných zásadních změn, upozorním na tuto skutečnost klienta takovým způsobem, aby dané oblasti svého života věnoval zvýšenou pozornost a učinil všechny dostupné kroky k tomu, aby se této události pokud možno vyhnul, nebo alespoň zmírnil její dopad.  Mám na paměti, že nevhodně formulovaná předpověď může tazatele „naprogramovat“ k tomu aby se stala skutečností.
  6. Z podobných důvodů také nesděluji datum smrti tazatele, ani jiných osob.
  7. Zdůrazňuji možnost svobodné volby v rámci osudových možností. Esoterické poradenství slouží k tomu, aby můj klient získal co nejvíce poznatků potřebných k tomu, aby se mohl odpovědně a informovaně rozhodnout pro variantu řešení, která pro něj bude nejvíce přínosnou.
  8. Neposkytuji informace a rady v případech, kdy jsem si vědom, že by je tazatel použil k činům porušujícím zákony , nebo je užil k tomu, aby způsobil újmu jakékoliv jiné osobě, nebo společnosti.
  9. Respektuji různost postupů, se kterými pracuje esoterické poradenství, stejně jako respektuji možnost jiného úhlu  pohledu na řešení problémů, proto se nevjádřuji ke kvalitě služeb osob zabývajících se stejnou činností jako já, ani mé řešení neprezentuji jako jediné správné a pravdivé. Ponechávám zákazníkovi možnost objektivního hodnocení a právo rozhodnout se na základě svých poznatků a zkušeností.

© 2006 Alarzach All Rights Reserved